fbpx
pl
pl en de

GDPR/RODO

Polityka przetwarzania danych osobowych

Jak otrzymaliśmy Państwa dane?

 1. otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa,
 2. od podmiotu, który zawarł z GET IT Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z GET IT Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 4. z publicznie dostępnych źródeł takich jak Krajowy Rejestr Sądowy.

Kto jest administratorem danych?

GET IT Sp. z o.o., ul.Skierniewicka 10 A, 01-230 Warszawa, NIP: 5252133967 , KRS: 0000045032, REGON: 016057631, tel: +48 22 327 65 65, e-mail: getit@getit.eu

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane?

GET IT przetwarza następujące kategorie danych:

 1. imię i nazwisko
 2. dane kontaktowe
 3. adres zamieszkania
 4. nr PESEL

Do czego będą używane Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. realizacji usługi tłumaczenia
 2. wykonania składu DTP
 3. zawarcia umowy z GET IT Sp. z o.o.
 4. wystawienia faktury lub rachunku
 5. założenia konta w Portalu klienta lub w Portalu poddostawcy
 6. w celach marketingowych
 7. w celu prowadzenia badań rynku a także opinii ilościowych (ankiety, sondaże), badania jakościowe

Czy jest obowiązek podania danych osobowych?

Państwa dane są niezbędne do zawarcia umowy i wykonania usługi. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne jednak jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak można cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

Każdą zgodę można cofnąć w dowolnej chwili w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość tradycyjną pocztą na wskazane wyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób. Najważniejsze jest to aby Państwa informacja dotarła do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, co oznacza że do momentu cofnięcia tej zgody Państwa dane są przetwarzane przez GET IT legalnie.

W przypadku żądania cofnięcia zgody, a także chęci wykonania innych uprawnień wskazanych w tej polityce, mogą się z nami Państwo skontaktować, tel: (+48) 22 356 90 51, e-mail: iod.getit@getit.eu

Na jakiej podstawie będą przetwarzane Państwa dane?

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest w zależności od czynności:

 1. zawarcie i realizacja umowy zawartej z GET IT
 2. obowiązek prawny ciążący na GET IT (np.: wystawienie faktury)
 3. wyrażona przez Państwa zgoda
 4. prawnie uzasadniony interes GET IT (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z GET IT na Państwa rzecz jako osoby trzeciej gdy stroną umowy jest inny podmiot).

Komu możemy przekazać Państwa dane a komu ich na pewno nie przekażemy?

Tylko za Państwa zgodą udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi GET IT współpracuje by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom GET IT na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane będą ujawnione tylko odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takich przypadkach jest zawarta umowa z tymi podmiotami zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Nie uchybiając naszej tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli chcą Państwo wiedzieć z kim aktualnie współpracujemy, to zawsze można o to zapytać – ujawnimy takie podmioty mając na uwadze naturę naszej współpracy z Państwem.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo przenieść swoje dane osobowe do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług GET IT mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Jak długo będziemy Państwa dane przechowywać

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z GET IT lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić GET IT i jakie mogą być podnoszone wobec GET IT.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z GET IT na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez GET IT?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Używamy plików cookies w celu optymalnego przedstawiania zawartości witryny GET IT oraz w celach statystycznych. Więcej informacji https://getit.eu/cookies-ciasteczka/

pl
pl en de