OCR

Optyczne rozpoznawanie znaków (ang. optical character recognition) wspomagane jest oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie rastrowych wersji plików i zapisywanie ich w wersji edytowalnej. Takie rozwiązanie technologiczne sprawdza się doskonale przy konwersji plików nieedytowalnych (.pdf, .jpg, .tiff) na edytowalne (.docx).

Dzięki temu tłumaczenia mogą być wspomagane technologią, co znacznie przyspiesza proces i zwiększa spójność stylistyczno-terminologiczną przekładu.